sliderex
خدمات شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی

طراحی، اجرا و راهبری شبکه
طراحی ، اجرا و راهبری مراکز داده
امنیت شبکه و اطلاعات
سرویس های ارزش افزوده
ISMS

کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

در راستای ارتقا امنیت ارائه خدمات به مشتریان و صیانت از دارائی های ذینفعان، این شرکت نسبت به استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد در کل شرکت اقدام و طبق تاییدیهISO 27001:2013 دریافتی از سازمان فناوری اطلاعات و مرکز افتای ریاست جمهوری، موفق به اخذ گواهینامه انطباق مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) گردید. 

کسب گواهینامه اشتهار در جایزه ملی کیفیت ایران، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و دستیابی به رضایت حداکثری ذینفعان، این شرکت  در رتبه بندی سال 95 جایزه "ملی کیفیت ایران ، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" حضور یافته و توسط ارزیابان جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان مطابق اعلام دبیرخانه مرتبط (مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، با توجه به جاری سازی استانداردهای مدل ICTINQA، این شرکت گواهینامه"اشتهار به کیفیت یک ستاره" را با تکیه بر دانش و توانمندی سازمانی و ارتقا مستمر کیفیت خدمات ،احراز نمود.

امید است با تلاش های مجّدانه همکاران ؛ همچنان سازمان در راه تعالی گام برداشته وموجبات کسب موفقیت ها و مدارج بالاتر برای کلیه ذینفعان سازمان فراهم گردد. 

پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

اخذ پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

با عنایت به توانمندی های نیروی انسانی متخصص و تجربیات این شرکت در حوزه امنیت اطلاعات و استقرار استانداردهای مربوطه، و حسب احراز صلاحیت به عمل آمده از طرف سازمان فناوری اطلاعات و مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی مجوز ارائه خدمات مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات با رتبه یک را دریافت نمود . 

جایزه"ملی کیفیت ایران ، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات"

کسب گواهینامه اشتهار در جایزه ملی کیفیت ایران، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و دستیابی به رضایت حداکثری ذینفعان، این شرکت  در رتبه بندی سال 95 جایزه "ملی کیفیت ایران ، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" حضور یافته و توسط ارزیابان جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان مطابق اعلام دبیرخانه مرتبط (مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، با توجه به جاری سازی استانداردهای مدل ICTINQA، این شرکت گواهینامه"اشتهار به کیفیت یک ستاره" را با تکیه بر دانش و توانمندی سازمانی و ارتقا مستمر کیفیت خدمات ،احراز نمود.

امید است با تلاش های مجّدانه همکاران ؛ همچنان سازمان در راه تعالی گام برداشته وموجبات کسب موفقیت ها و مدارج بالاتر برای کلیه ذینفعان سازمان فراهم گردد. 

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی، حامی برگزاری اولین همایش ملی مراکز داده

شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشیبه عنوان یکی از حامیان برگزاریاولین همایش ملی مراکز داده، رسالت خود را در جهت تشریک دانش و انتقال تجربه با سایر نهاد های مرتبط به انجام رساند.

با توجه به اهمیت و حساسیت روزافزون موضوع شبکه ملی اطلاعات و نیز شبکه های مستقل ملّی دیگری مانند شبکه علمی کشور و نقش برجسته مراکز داده در این شبکه ها، حال حاضر موضوع مراکز داده بیش از هر زمانی در کشور مطرح می باشد. لذا اولین همایش ملی مراکز داده با هدف پوشش تمامی سر فصل های مطرح در مراکز داده(مشاوره، طراحی، یکپارچه سازی، اجرا، خدمات، نگهداری و ارزیابی برگزار گردید.
همایش مذکور بر روی دو محور کلان زیرساخت و سرویس و همراه با بخش های جنبی مرتبط با محورها، شامل کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی در این حوزه با حضور فعالان ملی و بین المللی این صنعت، در روزهای 12 الی 14 مرداد توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اجرا گردید.